Mål og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovagerskolen.
 
Skovagerskolen er organiseret som en Helhedsskole, hvor undervisning og socialpædagogik fremstår som et samlet tilbud til eleven.
 
Vi har beskrevet skolens værdier og mål. Med udgangspunkt i disse har hvert fællesrum udarbejdet handleplaner for opfyldelse af målene. Der ud over udarbejdes hvert år en individuel elevplan, indeholdende status og nye mål for den faglige, sociale og personlige udvikling.
 
Med baggrund i dette, har vi set på grundlaget for SFO i Vejle kommune, og mener, at vores mål, handleplaner og elevplaner er dækkende for indholdsbeskrivelsen i SFO.
 
Vi har valgt at vedlægge en beskrivelse af vores mål og indhold for værdien: Krop og sundhed, da den ikke specifik er beskrevet i vores handleplaner.
 
 
 
 
 
 
 
Skovagerskolens værdier for krop og sundhed
  
Skovagerskolen tilgodeser værdierne for krop og sundhed via en kostpolitik og fysiske tilbud til eleverne. Skolens kostpolitik er vedhæftet som bilag 1.   
 
På Skovagerskolen vægtes det højt, at alle elever gennem hele skoleforløbet modtager idræts-og motorikundervisning.
 
På Skovagerskolen er målet at motivere eleverne til fysisk aktivitet, også uden for idrætstimerne.
 
På Skovagerskolen indgår fysio-ergoterapien, som en del af det tværfaglige tilbud til eleverne.
Målet for terapien er, at medvirke til at udvikle og vedligeholde elevernes færdigheder med henblik på størstmulig grad af selvhjulpenhed i hverdagen.
Dette såvel hjemme, som på skolen og i fritiden.
 
Vi arbejder ud fra at dække hele bredden af motoriske kompetencer fra de tidligste motoriske færdigheder til de mere udviklede og traditionelt kendte idrætsaktiviteter.
 
Aktiviteterne hentes bl.a. fra kendte lege, spil og bevægelsesmæssige færdigheder samt fra det ukendte og grænseoverskridende og det kropsligt eksperimenterende.
Vi inddrager lokalsamfundets faciliteter fx legepladser, motionscentre eller haller.
 
Der arbejdes med at bevæge sig og orientere sig i store rum og på store arealer.
 
Natur og udeliv samt friluftsliv er en del af det idrætslige indhold, som er en del af dagligdagen på Skovagerskolen.
 
Svømmeundervisning er en del af tilbuddet og det tilstræbes, at alle elever får mulighed for at deltage ud fra egne behov og forudsætninger.
 
 
 
Skovagerskolens kostpolitik
  
På Skovagerskolen ønsker vi en kostpolitik, der kan danne baggrund for en fælles holdning for personale i forhold til børnenes kostvaner og måltidskultur på skolen.
 
Undersøgelser viser, at ikke bare ekstrem overvægt, men også undervægt er hyppigere blandt udviklingshæmmede børn. Dette skyldes, at meget få udviklingshæmmede børn indtager en daglig kost, der dækker kriterierne for en sund og balanceret kost (”Madpyramiden”).
 
Det viser sig i dag, at udviklingshæmmede mennesker bliver ældre, og derfor er det vigtigt, også for denne gruppe, at sætte fokus på livsstilen.
 
Vi ønsker i samarbejde med forældrene:
     -   At børnene og de unge udvikler sunde og gode madvaner. (madkultur)
     -   At børnene og de unge udvikler sunde måltidskulturer.
 
Dette vil vi søge opfyldt ved:
-       -   At vælge den økologiske vare og fortrins danske produkter ved indkøb
-       -   At tage hensyn til det enkelte barns/den unges behov/vaner.
-       -   At der i hjemkundskab og ved frokostordninger sker en sammensætning af maden på en
             ernæringsmæssig fornuftig måde.
-       -   At skabe måltidskulturer, hvor der lægges vægt på de fysiske og sociale rammer.
    -   At lægge vægt på, at maden appellerer til sansemæssige oplevelser.